Al in 2007 is een waardevolle en nog steeds actuele cultuurhistorische landschapsanalyse van de polder Rijnenburg gemaakt door DS Landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Utrecht, in samenwerking met gemeentelijke archeologen. Het onderzoek bevat een historische kaartenstudie, schets van de bewoningsgeschiedenis, archeologische uitgangspunten en een inventarisatie van het erfgoed.

Er zijn daarnaast uitgangspunten opgesteld die richtinggevend kunnen zijn bij de toekomstige planontwikkeling. Bij het formuleren van de uitgangspunten is steeds de volgende vraag gesteld: ‘Welke waardevolle landschappelijke elementen, nu nog op enigerlei wijze zichtbaar aanwezig, kunnen in de toekomst bijdragen aan het vormgeven van nieuw landschap?’ In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de fenomenen verbindingen, hoogteverschillen, grenzen, ensembles en inheemse beplanting.

https://www.aorta.nu/erfgoed-rijnenburg/wp-content/uploads/2023/12/CULTUU1.pdf


Bouwen met Erfgoed is een project van de gemeente Utrecht, Architectuurcentrum AORTA en verschillende kennispartners. Doel is de archeologische waarde van het gebied vroegtijdig in kaart te brengen en de uitkomsten hiervan sturend te laten zijn bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Lees verder