Met deze disclaimer verwijst architectuurcentrum AORTA naar de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van architectuurcentrum AORTA en die van de bezoeker van deze site.

 

Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Bescherming persoonsgegevens
Architectuurcentrum AORTA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Over ons
Architectuurcentrum AORTA
Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW Utrecht
030 232 16 86
aorta@aorta.nu

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u het contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een zorgvuldige wijze.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na het laatste contact. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal AORTA zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
AORTA deelt uw persoonsgegevens niet met derden. In bepaalde uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan overheidsorganisaties te verstrekken. Denk aan de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aorta@aorta.nu o.v.v. Website Bouwen met erfgoed. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AORTA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aorta@aorta.nu o.v.v. Website Bouwen met erfgoed.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aorta@aorta.nu o.v.v. Website Bouwen met erfgoed, dan verwijderen wij deze informatie.

Incorrecte of privacygevoelige informatie op deze website
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatie klopt. Komt u toch informatie tegen die incorrect, privacygevoelig of verouderd is dan kunt u dat laten weten door de mailen naar: aorta@aorta.nu o.v.v. Website Bouwen met erfgoed. Ook als u zelf terugziet op een foto op deze website, en wilt dat deze vanuit het oogpunt van privacy verwijderd wordt, kunt u contact opnemen met bovenstaand adres, dan handelen wij zo snel mogelijk.

Auteursrecht

Architectuurcentrum AORTA is verantwoordelijk voor de inhoud van de website Bouwen met erfgoed. Op de inhoud van deze website en de huisstijl van architectuurcentrum AORTA rust auteursrecht en gebruiksrecht. De huisstijl en de inhoud van deze website mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming door derden gebruikt en/of toegepast worden.

Cookies

Architectuurcentrum AORTA gebruikt cookies uitsluitend om deze website goed te laten functioneren. We verzamelen via cookies geen persoonlijke gegevens.