Algemene Voorwaarden events Aorta (per 2023)

Partijen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AORTA:
Stichting Aorta, Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW Utrecht

Klant:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich, al dan niet tegen vergoeding, inschrijft voor en/of deelneemt aan een door AORTA georganiseerd event;

Event:
Een door of vanwege AORTA georganiseerde activiteit die verband houdt met de doelstelling van AORTA; hieronder begrepen, maar niet uitsluitend: lezingen, presentaties en tours met een individuele deelnamemogelijkheid.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant zich op een door AORTA voorgeschreven wijze inschrijft voor een event en/of feitelijk deelneemt aan het event. Andere inkoop- en/of algemene voorwaarden worden door AORTA uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

Kosten
De kosten voor een event worden vastgesteld door AORTA en voorafgaand aan inschrijving en/of deelname kenbaar gemaakt aan de klant.

Betaling
Betaling van het totale door klant verschuldigde bedrag dient in zijn geheel door AORTA te zijn ontvangen voor deelname aan het event. AORTA kan bepalen dat betaling geheel of gedeeltelijk bij inschrijving plaats dient te vinden. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden op door AORTA voorgeschreven wijze.

Annulering door de klant
De klant heeft het recht een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren en dus de inschrijving voor en/of deelname aan een event te annuleren. Annulering door de klant vindt schriftelijk, waaronder begrepen: per e-mail, plaats. Bij annulering door de klant worden door de klant betaalde bedragen niet gerestitueerd.

Annulering door AORTA
AORTA behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een event te annuleren. AORTA brengt in dat geval geen kosten in rekening aan de klant. Eventueel door de klant aan AORTA betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd. In geen geval kan de klant aanspraak maken op vergoeding of restitutie van meer kosten dan de aan AORTA voldane kosten.

Aansprakelijkheid
AORTA besteedt de uiterste zorg aan de organisatie van haar events. AORTA noch de personen die onder verantwoordelijkheid van AORTA werken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade –in welke vorm dan ook- die door de klant wordt geleden.

Zie ook ons Privacy Statement

Zie ook onze Algemene Voorwaarden Tours