Steun AORTA

Aorta verbindt. Steun Aorta.

Utrecht is een stad met een rijke geschiedenis die zich in hoog tempo doorontwikkelt. Van het Utrecht Science Park tot Rotsoord en van Leidsche Rijn Centrum tot het Werkspoorkwartier; overal vinden ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor de manier waarop we met elkaar wonen, werken en ontspannen.

AORTA verbindt de partijen die betrokken zijn bij kwalitatieve vraagstukken rond de inrichting van de leefomgeving in de stad. Denk hierbij aan ontwikkelende partijen, politiek en bestuur, de creatieve industrie, inwoners en de wetenschap. Door educatie, (ontwerpende) onderzoeken, stadsgesprekken, tours en evenementen als de Dag van de Architectuur draagt AORTA bij aan een gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling van de stad.

Door haar onafhankelijkheid en expertise is AORTA bij uitstek geschikt om partijen met verschillende uitgangspunten en belangen bij elkaar te brengen. Doordat AORTA bestaat uit een klein en flexibel team van enthousiaste professionals en vrijwilligers kan bovendien snel en efficiënt ingespeeld worden op actuele vraagstukken.

Voor de uitvoering van haar programma is AORTA deels afhankelijk van subsidies, fondsen en giften. AORTA betaalt als algemeen nut beogende instelling geen succesie- of schenkingsrecht over giften. Iedere gift komt dus volledig ten goede aan de uitvoering van het programma. Mogen wij rekenen op uw steun?


Een financiële bijdrage leveren aan AORTA kan op drie manieren:

1. Je kunt AORTA (eenmalig) steunen met een gift.
Jouw gift kun je overmaken naar:

Stichting Architectuurcentrum AORTA, Utrecht
IBAN NL14INGB0675300576 o.v.v. ‘gift’.

Een (eenmalige) gift kun je, onder voorwaarden, aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gebruik daarvoor de volgende gegevens: Stichting Aorta, RSIN / Fiscaal nummer 8034.14.055.

Meer informatie over giften aan een culturele ANBI

De fiscale regelgeving omtrent giften wijzigt periodiek. Een belastingadviseur of de Belastingdienst kan je nader informeren over de actuele regels.

2. Je kunt AORTA periodiek steunen met een gift.
Een periodieke gift houdt, kort samengevat, in dat je met AORTA afspreekt de stichting minimaal vijf jaar te steunen met minstens één gift per jaar. De afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst. Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar:

Architectuurcentrum AORTA
Ganzenmarkt 3
3512 GC Utrecht

Je ontvangt zo snel mogelijk een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour.

Een periodieke gift kun je, onder voorwaarden, aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Kort samengevat geldt dat de mogelijkheden tot aftrek bij periodieke giften ruimer zijn dan bij eenmalige giften. Wel zijn er meer vereisten.

Gebruik bij het opgeven van een periodieke gift aan AORTA de volgende gegevens: Stichting AORTA, RSIN / Fiscaal nummer 8034.14.055.

Meer informatie over periodieke giften

De fiscale regelgeving omtrent giften wijzigt periodiek. Een belastingadviseur of de Belastingdienst kan je nader informeren over de actuele regels.

3. Je kunt AORTA sponsoren als bedrijf of organisatie.
Bij sponsoring levert AORTA een tegenprestatie voor jouw financiële bijdrage. De bijdrage is in dit geval geen gift. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden kun je contact opnemen met Eveline Paalvast, directeur. Je bereikt haar via epaalvast@aorta.nu


Beloningsbeleid AORTA

De leden de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder vast. Deze krijgt geen bezoldiging die op basis van de Wet Openbaarmaking Uit Publieke Middelen Gefinancierde Topinkomens specifiek gemeld dient te worden. De beloning van medewerkers van Architectuurcentrum AORTA is conform gangbare salarissen in de culturele sector. Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de staat van baten en lasten is gepubliceerd in de Jaarverslagen.

ANBI-status

Architectuurcentrum AORTA staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat AORTA geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt volledig ten goede aan het organiseren van het programma van Architectuurcentrum AORTA. Schenkingen aan instellingen met een culturele ANBI-status bieden extra belastingvoordelen.

Gegevens AORTA

Adres: Architectuurcentrum AORTA, Ganzenmarkt 3, 3512 GC Utrecht
Inschrijvingsnummer Handelsregister: KvK Utrecht 41186798
RSIN / Fiscaal nummer: 8034.14.055