Algemene Voorwaarden Tours Aorta

7 maart 2024

Partijen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AORTA:
Stichting Aorta, Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW Utrecht;

Klant:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours.

Tour:
Bezichtiging van een of meerdere locaties en/of gebouwen met toelichting.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant schriftelijk, hieronder begrepen: per e-mail of webformulier, of mondeling aan AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours. Andere inkoop- en/of algemene voorwaarden worden door AORTA uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

Prijs
De prijs van de tours zijn afhankelijk van de tijdsduur en het aantal deelnemers. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Tijdsduur Tarief per persoon
1 uur € 12,50
1,5 uur € 15,00
2 uur € 17,50
2,5 uur € 20,00

 

Onderwijskorting
Voor tours die worden aangevraagd door erkende onderwijsinstellingen bieden wij een korting van 10%. 

Tour op maat
AORTA kan in overleg met de klant Tours op maat verzorgen. Voor deze tours stellen we een uniek programma samen. De prijs van Tours op maat wordt bepaald door het aantal deelnemers en extra voorbereidingskosten. De voorbereidingskosten bedragen € 100,00 per uur. De klant wordt vooraf in een offerte op de hoogte gebracht van het programma en de totale kosten. Pas na akkoord van de klant per e-mail wordt deze aanvraag bevestigd.  

Groepsgrootte
Voor wandeltours geldt een minimum van 10 deelnemers en een maximum van 20 deelnemers per gids. Voor fietstours geldt een vast aantal van 10 deelnemers per gids. Zodra de groepsgrootte dit aantal overstijgt zet AORTA een of meer extra gidsen in. Alleen in overleg met AORTA kan van het voorgaande worden afgeweken.

Betaling
Betaling van het totale verschuldigde bedrag dient in zijn geheel door AORTA te zijn ontvangen uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur van een tour. Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer: NL14 INGB 067.53.00.576, ten name van Stichting AORTA. Bij betaling dient het referentienummer van de tour vermeld te worden.

Annulering door de klant
De klant heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop AORTA de annulering ontvangt. Bij annulering brengt Aorta de volgende kosten in rekening aan de klant:

  1. Bij annulering tot 5 werkdagen voor de aanvang van de tour wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de tour, of als een groep zonder bericht niet tijdig op het afgesproken vertrekpunt aanwezig is, wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

Annulering door AORTA
AORTA behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden de tour te annuleren. AORTA brengt in dat geval geen kosten in rekening aan de klant. Door de klant aan AORTA betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd. In geen geval kan de klant aanspraak maken op vergoeding of restitutie van meer kosten dan de aan AORTA voldane kosten.

 Aanvang
In het geval dat de klant niet in de gelegenheid is zich tijdig op het afgesproken vertrekpunt te melden, dan verzoekt AORTA de klant om direct telefonisch contact op te nemen met de gids. De tour wordt ingekort met de hoeveelheid tijd die de groep te laat komt. Dit wordt niet op het totaalbedrag in mindering gebracht. De klant kan, in overleg met de gids, enige uitloop van de tour overeenkomen. AORTA behoudt zich het recht daarvoor extra kosten (30 euro excl. 21% BTW, per half uur) in rekening te brengen, mits de klant daarover is geïnformeerd door de gids. Indien de klant de gids niet telefonisch informeert over de vertraging wacht de gids maximaal vijftien minuten op het afgesproken vertrekpunt. AORTA behoudt zich daarna het recht de tour te annuleren zonder restitutie van de kosten.

 

Aansprakelijkheid
AORTA besteedt de uiterste zorg aan de organisatie van haar tours. AORTA noch de gidsen die onder verantwoordelijkheid van AORTA werken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade –in welke vorm dan ook- die door de klant en/of andere deelnemers van de groep wordt geleden.

Utrecht, 7 maart 2024