In april en mei zijn we gestart met het ontwerpend onderzoek Bouwen met erfgoed. Met Maike van Stiphout als ateliermeester gingen we met ontwerpers, ontwikkelaars, gemeente en erfgoed deskundigen op zoek gaan naar manieren om archeologie in polder Rijnenburg toe te passen bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Met een enthousiaste groep van van ontwikkelaars, ontwerpers, archeologen en beleidsadviseurs van de Gemeente Utrecht waren we eind april bijeen in infocentrum Leidsche Rijn voor het eerste van twee ontwerpateliers. Het doel van de ateliers is achterhalen welke rol erfgoed kan spelen in het publiek domein van de nieuwe stad, welke functies te combineren zijn met het behoud van archeologie, en hoe we het erfgoed van Rijnenburg beleefbaar kunnen maken. Het gezamenlijke resultaat van de ateliers vormt een van de bouwstenen voor de ruimtelijke scenario’s voor de polder waar dit najaar aan gewerkt zal worden.

Ontwikkelopgave

Tom van Nieuwenhuizen van de gemeente Utrecht nam ons mee in de toekomstige ontwikkelopgave voor Rijnenburg. Vervolgens ging Maike van Stiphout van DS landschapsarchitecten dieper in op 2000 jaar cultuurhistorie van het gebied toe en zette uiteen welke ontwerprichtingen mogelijk zijn om het erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken. Kies je bijvoorbeeld voor een nauwgezette encyclopedische vorm, een meer breed te interpreteren romantische vorm of voor een combinatie van beide? Gemeentelijk archeoloog Erik Graafstal gaf ons de laatste update van het ontwerpend onderzoek.

Schetsend verkennen

Na de plenaire start gingen we uiteen in groepen om al schetsend te verkennen hoe we archeologie als startpunt voor de gebiedsontwikkeling Rijnenburg in kunnen zetten. Al buigend over de kaarten van het gebied doken we in de fysisch-geografische structuren, rivierlopen, verkavelingspatronen en nederzettingen die per bewoningsperiode worden gevonden en die allemaal mogelijke ontwerpaanleidingen zijn. Wat zijn de patronen, lijnen en punten uit belangrijke periodes en hoe zouden die in hun onderlinge samenhang een rol kunnen spelen bij de planontwikkeling?

Tweede sessie

Op 15 mei zijn we met de resultaten uit het eerste atelier aan de slag gegaan. We hebben gekeken hoe we archeologie en erfgoed concreet in kunnen zetten bij de gebiedsontwikkeling en kunnen koppelen aan hedendaagse opgaven op het gebied van water, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We hebben verder gekeken op welke manieren de archeologische rijkdom identiteit kan geven aan de nieuwe stadswijk en hoe er een leesbare en betekenisvolle samenhang gemaakt kan worden.

Wordt vervolgd

De resultaten uit beide ateliersessies brengen we samen in een eindproduct dat een leidraad kan worden bij de toekomstige gebiedsontwikkeling. In beide sessies werd duidelijk hoe groot het commitment en enthousiasme is van de betrokkenen om serieus aan de slag te gaan met het erfgoed in dit gebied. Wordt vervolgd dus!

 


Bouwen met Erfgoed is een project van de gemeente Utrecht, Architectuurcentrum AORTA en verschillende kennispartners. Doel is de archeologische waarde van het gebied vroegtijdig in kaart te brengen en de uitkomsten hiervan sturend te laten zijn bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Lees verder