Datum: 19-04-2022

Rond de zomer van 2021 heeft de Houtense gemeenteraad het beleidskader zonnevelden vastgesteld. Het beleidskader heeft als doel kwalitatief hoogwaardige zonnevelden te ontwikkelen via schaarse vergunningen.

Door: Jelger Takken

Deze bijdrage is onderdeel van de publicatie Routes naar het Landschap van Verlangen over zonne-energieproductie als aanjager voor landschapsontwikkeling. Met ontwerpvoorbeelden, columns en een routekaart biedt deze publicatie inspiratie en inzichten voor iedereen die te maken heeft met de komst van zonnevelden.

Er is ruimte voor maximaal 55 ha nieuwe zonnevelden. Om dit te realiseren vindt een selectie plaats welke plannen een vergunningaanvraag mogen indienen. Daarin hebben aspecten als de landschappelijke inpassing en de mogelijkheden om inwoners financieel te laten profiteren extra waarde gekregen in een puntensysteem. De kern van het beleidskader bestaat uit de kansenkaart met bijhorende gebiedstabel, de algemene eisen en de scoringsaspecten en bijhorende scoringstabel.

Jelger Takken

In de kansenkaart wordt voor de verschillende gebieden aangegeven hoe kansrijk het gebied is voor de ontwikkeling van een zonneveld. In de kansenkaart zijn de kleuren rood, oranje en groen gebruikt. Deze kleuren geven de kansrijkheid aan. Bij de indeling van de kleuren over de gebieden is aandacht besteedt aan verschillende aspecten, waaronder weidevogelgebieden en cultureel erfgoed.

Gekoppeld aan de kansenkaart is de gebiedstabel waarin wordt ingezoomd op alle deelgebieden. De tabel geeft aanvullende informatie, bijvoorbeeld over meekoppelkansen voor recreatie of natuurontwikkeling, maar ook over de maximale draagkracht van het gebied. Ook gelden er algemeen verplichtende eisen, (dit zijn verschillende voor aanleg, gebruik en beheer, maar ook voor de totstandkoming, zie p.12 beleid) deze zijn bindend en gaan over zaken als minimale bodemkwaliteit, bereikbaarheid, veiligheid en belasting op de openbare ruimte.

Maatschappelijke Tender
Onderdeel van het beleid is een “maatschappelijke tender”.  In het beleidskader zijn 7 thema’s opgenomen waarop aanvragen voor zonnevelden zijn beoordeeld en gescoord middels een puntensysteem. Deze thema’s zijn:  Meervoudig ruimtegebruik, participatie (proces en financieel), gebied, toekomstgerichtheid, duurzaamheid, cultuurhistorie. Na 1 november 2021 is de beoordeling van de ingediende projecten gestart en dit heeft geresulteerd in drie initiatiefnemers die een vergunning mogen aanvragen. De procedure voor deze vergunningaanvragen start binnenkort.

Wij hebben ons beleidskader o.a. gebaseerd op eerdere ervaringen met deze procedure uit de gemeente Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug en de interne vakspecialisten bij de gemeente . De verdeling in kansrijke en minder kansrijke gebieden is gevormd door lokaal en provinciaal beleid, bijvoorbeeld aangaande cultureel erfgoed. Ook zijn er gesprekken gevoerd met lokale stakeholders, zoals energiecoöperaties en buurtverenigingen en de weidevogelvereniging.  

Meer informatie kan je vinden op de website Zonnevelden (houten.nl)

terug naar Landschap van Verlangen