Algemene Voorwaarden Tours Aorta

(per maart 2022)

Partijen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AORTA:
Stichting Architectuurcentrum Aorta, Ganzenmarkt 3, 3512 GC Utrecht;

Klant:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours.

Tour:
Bezichtiging van een of meerdere locaties en/of gebouwen met toelichting.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant schriftelijk, hieronder begrepen: per e-mail of webformulier, of mondeling aan AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours. Andere inkoop- en/of algemene voorwaarden worden door AORTA uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

Corona maatregelen
AORTA houdt zich aan de actuele overheidsvoorschriften ter voorkoming van de verspreiding van Corona. Op dit moment gelden geen aanvullende restricties anders dan de basisadviezen van de overheid. Mocht het beleid wijzigen dan informeert AORTA de klant tijdig over eventuele gevolgen voor de tour (zie ook annulering).

Kosten
De kosten voor de standaard tours aangeboden voor AORTA bedragen €120 per uur en € 160 voor 1,5 uur; ieder volgend half uur kost € 30 extra. Genoemde tarieven zijn per tour met 1 gids en exclusief 21% BTW. Voor tours die worden aangeboden in het kader van het basisonderwijs geldt een korting van 10% over het totaalbedrag.

AORTA kan in overleg met de klant tours op maat verzorgen. Afhankelijk van de vraag brengt AORTA hiervoor extra voorbereidingskosten in rekening. De klant zal hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.

Betaling
Betaling van het totale verschuldigde bedrag dient in zijn geheel door AORTA te zijn ontvangen twee weken na ontvangst van de bevestiging van een tour en tenminste vijf dagen voor aanvang van de tour. Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer: NL14 INGB 067.53.00.576, ter attentie van Stichting AORTA. Bij betaling dient het referentienummer van de tour vermeld te worden.

Annulering door de klant
De klant heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop AORTA de annulering ontvangt. Bij annulering brengt Aorta de volgende kosten in rekening aan de klant:

  1. Bij annulering tot 5 werkdagen voor de aanvang van de tour wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de tour, of als een groep zonder bericht niet tijdig op het afgesproken vertrekpunt aanwezig is, wordt het totale bedrag in rekening gebracht.


Annulering door AORTA
AORTA behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden de tour te annuleren. AORTA brengt in dat geval geen kosten in rekening aan de klant. Door de klant aan AORTA betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd. In geen geval kan de klant aanspraak maken op vergoeding of restitutie van meer kosten dan de aan AORTA voldane kosten.

Annulering als gevolg van wijzigingen in het coronabeleid
Mocht de tour geannuleerd worden als gevolg van wijzigingen in het coronabeleid, is AORTA genoodzaakt om € 50,- administratiekosten in rekening te brengen.

Aanvang
In het geval dat de klant niet in de gelegenheid is zich tijdig op het afgesproken vertrekpunt te melden, dan verzoekt AORTA de klant om direct telefonisch contact op te nemen met de gids. De tour wordt ingekort met de hoeveelheid tijd die de groep te laat komt. Dit wordt niet op het totaalbedrag in mindering gebracht. De klant kan, in overleg met de gids, enige uitloop van de tour overeenkomen. AORTA behoudt zich het recht daarvoor extra kosten (30 euro excl. 21% BTW, per half uur) in rekening te brengen, mits de klant daarover is geïnformeerd door de gids. Indien de klant de gids niet telefonisch informeert over de vertraging wacht de gids maximaal vijftien minuten op het afgesproken vertrekpunt. AORTA behoudt zich daarna het recht de tour te annuleren zonder restitutie van de kosten.

Groepsgrootte
Ter waarborging van de kwaliteit van de tour wordt een maximale groepsgrootte gehanteerd van 20 personen voor wandeltours en 10 personen voor fietstours. Zodra de groepsgrootte dit aantal overstijgt zet AORTA, tegen meerkosten, een of meer extra gidsen in. Alleen in overleg met AORTA kan van het voorgaande worden afgeweken.

Aansprakelijkheid
AORTA besteedt de uiterste zorg aan de organisatie van haar tours. AORTA noch de gidsen die onder verantwoordelijkheid van AORTA werken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade –in welke vorm dan ook- die door de klant en/of andere deelnemers van de groep wordt geleden.