Algemene voorwaarden tours Aorta

(per juli 2019)

Partijen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AORTA:
Stichting Architectuurcentrum Aorta, Ganzenmarkt 3, 3512 GC Utrecht;

Klant:
Natuurlijk persoon of rechtspersoon die AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours.

Tour:
Bezichtiging van een of meerdere locaties en/of gebouwen met toelichting.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant schriftelijk, hieronder begrepen: per e-mail of webformulier, of mondeling aan AORTA opdracht geeft tot het organiseren van een of meerdere tours. Andere inkoop- en/of algemene voorwaarden worden door AORTA uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

Kosten
De kosten voor de standaard tours aangeboden voor AORTA bedragen €120 per uur en € 160 voor 1,5 uur; ieder volgend half uur kost € 30 extra. Genoemde tarieven zijn per tour met 1 gids en inclusief 21% BTW. Voor tours die worden aangeboden in het kader van onderwijs geldt een korting van 10% over het totaalbedrag.

AORTA kan in overleg met de klant tours op maat verzorgen. Afhankelijk van de vraag brengt AORTA hiervoor extra voorbereidingskosten in rekening. De klant zal hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.

Betaling
Betaling van het totale verschuldigde bedrag dient in zijn geheel door AORTA te zijn ontvangen twee weken na ontvangst van de bevestiging van een tour en tenminste vijf dagen voor aanvang van de tour. Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer: NL14 INGB 067.53.00.576, ter attentie van Stichting AORTA. Bij betaling dient het referentienummer van de tour vermeld te worden.

Indien het factuuradres in later stadium moet worden aangepast, of als er in een later stadium kenmerken aan de factuur moeten worden toegevoegd, zijn wij genoodzaakt 50 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Annulering door de klant
De klant heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop AORTA de annulering ontvangt. Bij annulering brengt Aorta de volgende kosten in rekening aan de klant:

  1. Bij annulering tot 5 werkdagen voor de aanvang van de tour wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de tour, of als een groep zonder bericht niet tijdig op het afgesproken vertrekpunt aanwezig is, wordt het totale bedrag in rekening gebracht.


Annulering door AORTA
AORTA behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden de tour te annuleren. AORTA brengt in dat geval geen kosten in rekening aan de klant. Door de klant aan AORTA betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden gerestitueerd. In geen geval kan de klant aanspraak maken op vergoeding of restitutie van meer kosten dan de aan AORTA voldane kosten.

Aanvang
In het geval dat de klant niet in de gelegenheid is zich tijdig op het afgesproken vertrekpunt te melden, dan verzoekt AORTA de klant om direct telefonisch contact op te nemen met de gids. De tour wordt ingekort met de hoeveelheid tijd die de groep te laat komt. Dit wordt niet op het totaalbedrag in mindering gebracht. De klant kan, in overleg met de gids, enige uitloop van de tour overeenkomen. AORTA behoudt zich het recht daarvoor extra kosten (30 euro incl. 21% BTW, per half uur) in rekening te brengen, mits de klant daarover is geïnformeerd door de gids. Indien de klant de gids niet telefonisch informeert over de vertraging wacht de gids maximaal vijftien minuten op het afgesproken vertrekpunt. AORTA behoudt zich daarna het recht de tour te annuleren zonder restitutie van de kosten.

Groepsgrootte
Ter waarborging van de kwaliteit van de tour wordt een maximale groepsgrootte gehanteerd van 20 personen. Zodra de groepsgrootte 20 personen overstijgt zet AORTA, tegen meerkosten, een of meer extra gidsen in. Alleen in overleg met AORTA kan van het voorgaande worden afgeweken.

Aansprakelijkheid
AORTA besteedt de uiterste zorg aan de organisatie van haar tours. AORTA noch de gidsen die onder verantwoordelijkheid van AORTA werken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade –in welke vorm dan ook- die door de klant en/of andere deelnemers van de groep wordt geleden.